Mind over Money: Geld, ons brein en financiële besluitvorming

Mw. ing. A. Abbenes MS MSc MFP FBS® RFEA en R.G.J. van Beek CFP® FFP1

De financiële wereld stelt de laatste jaren al meer dan vroeger ‘de klant centraal’. De toekomstdromen en doelen van de klant zijn belangrijk en worden het uitgangspunt. MiFID II, Esma richtlijnen, Permanente Educatie en Actueel programma’s van FFP, SEH de AFM, allemaal doen ze een duit in het zakje en er is groeiende interesse in gedrag, emoties en communicatieve adviesvaardigheden. De focus is verschoven van producten naar de waarden, motivaties en doelen van de klant.

Maar wat als de doelen duidelijk geïnventariseerd zijn, het financieel plan daarop is afgestemd en het fi nan cië le gedrag toch afwijkt? De AFM noemt in dat geval als mo-gelijke oplossing ook het modewoord ‘nudging’. Maar wat is de goede richting en wie bepaalt dat? Zou het kun-nen zijn dat als het gedrag afwijkt, het aangevinkte doel niet het echte doel is en de waarden en motivaties toch anders blijken te zijn dan blijkt uit de ingevulde (risico)- profielvragenlijst? Neemt de klant een rationele beslis-sing? De realiteit is dat de psychologie van risicotoleran-tie en fi nan cië le besluitvorming ingewikkelder is dan wat met de hedendaagse vragenlijsten wordt gemeten en be-reikt. Risicotolerantie en fi nan cië le besluitvorming zijn multidimensionaal en worden beïnvloed door meerdere factoren. Denk hierbij aan onder andere het geslacht van de klant en van de planner, perceptie van maar ook bloot-stelling aan risico, de fi nan cië le comfortzone, processen in het brein, geldovertuigingen, biases, ‘level’ in de zone van fi nan cië le vrees enz.
Deze aspecten komen allemaal kijken bij het centraal stellen van de klant, het meten van risicotolerantie en de uiteindelijke fi nan cië le besluitvorming. De huidige aan-pak en mindset (overtuigen en als expert je klant helpen waarvan jij denkt dat goed is) werkt niet. Feit is dat in-dien het fi nan cië le gedrag afwijkt van het advies, dan heb je niet het echte doel te pakken en is het tijd om je werk-relatie met de klant in holistisch perspectief te plaatsen om zo een gelijkwaardige relatie te creëren die gebaseerd is op vertrouwen. Moet je hiervoor psycholoog zijn? Nee helemaal niet! We nemen u graag mee in een voor som-migen eerste introductie maar ook overzicht van de meest recente begrippen, (internationale) ontwikkelin-gen en interessante research over de mens en emoties rond geld en financiële planning: Mind over Money!

Voor geen cent te vertrouwen?

‘Ken je klant’ is en blijft een belangrijke pijler. Financieel planners helpen hun klanten om financial well-being (of wellbeing in UK/Engelse grammatica) wat zich best laat vertalen in financiële gezondheid, te bereiken door te focussen op de huidige financiële situatie en financiële doelen. Net als in me diation en het recht, werken financieel planners met ‘informed content’. Zij voorzien hun klant van financieel advies en van kennis om zo het financieel gedrag te optimaliseren of te veranderen. De financieel planner is de specialist die zich concentreert op de feiten en cijfers van de klant en wijst hem of haar de weg om ei-gen juiste financiële keuzes te maken.
De visie van de FFP luidt:

“Wij vinden het belangrijk dat iedereen bewuste financiële beslissingen kan nemen.”

Hun missie is:

“Gecertificeerd financieel planners helpen de consument om zelfstandig bewuste financiële keuzes te maken om het leven te leiden dat men graag wil. (…)”

Maar FFP stelt ook:

“De voornaamste taak van de financieel planner is het geven van een integraal advies met zicht op de financiële toekomst van de klant. Het financieel plan geeft een overzicht van de financiële situatie van de klant, financiële opties, keuzemogelijkheden en toekomstige financiële scenario’s waarbij met diverse life events rekening wordt gehouden. De relatie tussen planner en klant is gebaseerd op het demonstreren van de financiële kennis door de planner. Hiermee verschaft deze zich de mogelijkheid om het vertrouwen en respect van de klant te verkrijgen en te behouden. Het demon-streren van kennis bouwt het zelfvertrouwen van de planner op en geeft hem de mogelijkheid om het financiële planningsproces adequaat uit te voeren.”

Het besluitvormingsproces: waar voor je geld krijgen

De wereld en hieraan verbonden me dia tion en ons rechtssysteem zijn gebaseerd op het klassiek eco no-mische model van de rationele keuze. Belangrijk is om toe-gang te hebben tot al de benodigde informatie om een ratio-neel besluit te kunnen nemen. Maximaal nut leidt de beslissing, de mens is in de basis een ‘Economan’. Financieel planners omarmen het concept van ‘informed content’ en moeten voldoende informatie verstrekken. Volgens Griffin en Bronarczyck (2014) neigen mensen sneller tot een oplos-sing te komen als ze zich bewust zijn van de mogelijke keu-zes in hun persoonlijke situatie en de (fi nan cië le) conse-quenties van deze keuzes. En de klant betaalt voor de informatie in de vorm van een advies. Maar ook al hebben klanten toegang tot voldoende informatie dan nog nemen zij geen beslissing op rationele basis. Onderzoekers trekken al geruime tijd de rationele keuzetheorie in twijfel (Jolls, Sunstein Tahler, 1998). Behavioral Economics combineert cognitieve psychologie en economie om het fi nan cië le be-sluitvormingsproces te analyseren. De fi nan cië le wereld evolueert mee met deze tendens.2

Financiële Gezondheid: eieren voor je geld kiezen

Sinds 2015 zijn professionele vaardigheden en competen-ties onderdeel van de opleiding voor financieel planners in Nederland. Sinds 2018 zijn deze vaardigheden ook on-derdeel van de PE. Int er na tio naal gaat men al een stap verder en is men druk bezig om, met succes, elementen uit de Financial Psychology te integreren in de dagelijkse praktijk van de financiële professional en de opleiding voor Financial Planners. Financieel Planners kunnen zich onderscheiden van andere financiële professionals door onderzochte en bewezen elementen uit de Financiële Psychologie in hun advies te integreren. Het is de enige weg om cliënten daadwerkelijk te helpen bij het nemen van hun eigen weloverwogen en doelbewuste financiële beslissingen. Hierdoor kunnen klanten deze keuzes volledig zelfstandig en vanuit eigen motivatie maken, hun financiële gedrag optimaliseren en waar nodig veranderen, om zo uiteindelijk een financieel gezond bestaan te kunnen hebben.3

Geen cent teveel

In de praktijk gaat het niet zo goed met het financial well-being, of soms ook maar niet altijd correct wellness ge-noemd, van de Nederlandse bevolking. Ook op de lange termijn zijn er nog uitdagingen. De meeste Nederlanders denken dat ze financieel geletterd zijn (confirmation en soms ook nog gevaarlijker overconfidence bias). En ook als het iets beter gaat, wat uit jaarlijks onderzoek blijkt, is dit niet de reden om te denken dat het einddoel bereikt is. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse bevolking vaak de voorkeur heeft om zelf op zoek te gaan naar financiële informatie op internet. En dankzij internet ontstaat hier een valkuil. Er is geen inzicht in financiële risico’s en het is voor de Nederlandse bevolking niet mogelijk om de juiste financiële keuzes te maken, of om de consequenties van hun financiële keuzes te voorzien (Allianz, 2017). Daarnaast kunnen de meeste mensen hun financiële toe-komst niet overzien en staan ze niet open voor financieel advies. (Wijzer in Geldzaken, 2018). Waarom zou iemand een planner betalen voor iets wat je op internet kunt vin-den? Uit onder andere voornoemde onderzoeken blijkt dat als er iets wijzigt in hun leven, men niet financieel voorbereid blijkt te zijn. Dit is jammer natuurlijk, zeker ook om-dat organisaties zoals Nibud hulp en inzichten geven. Onderzoeker Terri Seuntjes heeft trouwens in het kader van promotieonderzoek The psychology of greed (2017 in samenwerking met Nibud) recent nog een interessante relatie gelegd met biases, waaruit blijkt dat dit zowel positieve als negatieve consequenties kan hebben voor financiële gedrag.

Een dubbeltje op zijn kant

Slechts één op de tien Nederlanders overweegt fi nan cië le planning. Men denkt niet aan hun financiële toekomst totdat een impactvol event zich aankondigt.4 Slechts 30% maakt plannen voor hun pen sioen en 36% is bekend met de waarde van hun bezittingen (Rasoolzadeh, 2015). Desondanks zijn financiën de nummer één oorzaak van stress en deze stress wordt geassocieerd met verhoogde gevallen van ziekte en huiselijk geweld (Zhou, Vohs, Baumeister, 2009; APA, 2015; Van Wouw, 2015). Geld is taboe als gespreksonderwerp.5 Ruzie over financiën staat op nummer één als veroorzaker van scheidingen,6 ook in Nederland waar meer dan één op de drie huwelijken stranden (CBS, 2013, 2017). Na een echtscheiding hebben de meeste mensen fi nan cië le problemen. Hier ligt bij uit-stek een rol voor de financieel planner zoals ook de laat-ste jaren blijkt uit specialistische dienstverlening en focus op dit life event!

Fi nan cië le kennis, morgen ga ik sparen

Volgens Gallegos’ ‘Wisdom of Knowing’7 zijn er vier ma-nieren van kennis vergaren: denken, emoties, voorstel-lingsvermogen en sensorisch. Bekend is ook dat mensen auditief, visueel of kinesthetisch informatie ontvangen. Maar hier is nog een grote verbeterslag in financieel ad-vies mogelijk! Denken is nog steeds dominant in de fi-nan cië le wereld. Gelukkig zie je meer aandacht voor visu-ele en kinesthetische initiatieven en manieren van informatie overdragen, maar dit is zeker nog niet bij ie-dereen het geval. Uitgangspunt is dat als er maar genoeg kennis en informatie wordt verschaft (in een advies ge-schreven), de klant rationeel na gaat denken en in staat is om goede permanente fi nan cië le keuzes te maken. En daarmee het advies van de financieel planner nauwgezet opvolgt en uitvoert. Financieel professionals zijn zich er-van bewust dat er biases zijn, echter in hun advies denken sommigen dat met het herkennen van fi nan cië le ‘types’, ze al grote stappen zetten. Alleen klanten hebben biases natuurlijk … dit is letterlijk en figuurlijk een ‘blindspot’ van de adviseur dan. Het blijkt ook moeilijk om in de toe-komst te kijken. Wat overigens logisch is gezien hoe ons brein werkt. Toekomstige inschattingen zijn dan ook vaak nog eens fout. Vaak te laag voor kosten, en te positief voor groei van vermogen. Dit in combinatie met het nut niet zien, leidt tot uitstelgedrag. Als je van dag tot dag leeft, is het ook niet moeilijk dat er grote campagnes nodig waren om mensen proberen aan te zetten tot nadenken over hun pen sioen en de toekomst. En we nu met de vergrij-zing die volop aan de gang is, ineens verhoogde aandacht hiervoor hebben, ook als gevolg van de eco no mische ge-beurtenissen en politieke impopulaire en ingrijpende maatregelen. Want plots kwam alles wel dichtbij, in de omgeving of voor de persoon zelf.

Tijd is geld, wat is de sleutel tot een adequate fi nan cië le besluitvorming?

Volgens Grable, Archuleta en Nazarania (2012) zijn naast fi-nan cië le kennis ook individuele karakteristieken, gedrag en fi nan cië le veiligheid en geborgenheid kritieke onderdelen in het verbeteren van het wellbeing van consumenten en fa-milie. Financial well-being zal veel gemakkelijker worden bereikt als mensen een beter begrip hebben van geld en hoe zij geld en het leven waarderen. Fi nan cië le Psychologie, waar Behavioral Finance ook een onderdeel van uitmaakt, voorziet een andere kijk op fi nan cië le beslissingen. Uit on-derzoek naar desastreuze besluitvorming bij echtscheiding (Abbenes, 2016) blijkt dat niet alleen het overdragen van in-formatie, maar ook biases en vooral de persoonlijke fi nan-cië le aspecten een grote rol spelen bij fi nan cië le besluitvor-ming. Fi nan cië le Psychologie helpt om financial well-being te bereiken en fi nan cië le planning meer attractief te ma-ken.8 Volgens Klontz, Kahler & Klontz (2008) hebben finan-cieel planners weinig tot geen training om klanten te laten omgaan met de emotionele aspecten en gedragsfactoren die van invloed zijn op fi nan cië le planning en geldmanage-ment. Door Fi nan cië le Psychologie in fi nan cië le planning te introduceren, bevordert dit een bestendige relatie tussen klant en planner en draagt het bij aan het bereiken van financial well-being. Door artikelen in het Vakblad Fi nan cië le Planning en andere initiatieven9 is er eerder door de finan-cial planning en beleggingsprofessionals kennisgemaakt met Behavioral Finance en Economics. Er is meer aandacht voor zowel de theorie maar ook hoe in de adviespraktijk om te gaan met klantgedrag en de mens achter de cijfers.

Geen cent wijzer, niet aapjes een kunstje leren …

Het probleem is echter dat enerzijds de meeste onderzoe-ken op het gebied van Behavioral Finance plaatsvinden in afgesloten gebouwen, ver weg van de dagelijkse praktijk. Als deze onderzoeken ook nog eens worden uitgevoerd door ‘ivorentorenstypes’ die zelden of nooit met een fi-nan cië le professional hebben gewerkt of gesproken, dan blijft alles zeer abstract. Als zij ook nooit een klant in le-venden lijve hebben ontmoet, resulteert dit in een enor-me kloof tussen onderzoekers en adviseurs! Anderzijds schieten de deskundigen op het gebied van klantrelaties/klantgedrag plots, lijkt het wel, als paddenstoelen uit de grond. Zonder enige onderbouwing of psychometrisch onderzoek, worden technieken aangeboden die in andere disciplines inmiddels achterhaald en ook niet weten-schappelijk onderbouwd zijn. Want waar iets trendy is en er is vraag, dan is het niet zo moeilijk om er voor de fi-nancieel professional een fi nan cië le variant van te maken. Hierbij blijft het vaak beperkt tot nog steeds rationeel ge-focuste technieken, liefst in een software en met grote stappen snel thuis, en belangrijker nog ervan blijven uit-gaan dat een besluitvormingsproces een rationele aange-legenheid is. Met in extremis het diskwalificeren van de klant omdat deze niet in de procedures of gekozen hulp-middelen past: ‘deze is gewoonweg ongeschikt voor fi-nan cië le planning of de belegging’ ontstaat er ook onze-kerheid van de adviseur, ‘mijn kleur past niet bij die van de klant en de kleuren staan in steen gebeiteld’. Want dit blijkt uit mijn vragenlijstje, of tool. Het rationaliseren van het proces en profileren van de klant wordt zo een ex-cuus. AFM sprak eerder in Het Financieele Dagblad van 1 maart 2019, naar aanleiding van eigen onderzoek naar emoties in het (beleggings)adviesproces letterlijk over ‘risico profilering, op het niveau van de “Cosmopolitan”’. 

Theorie brengt geen brood op de plank

Er is aan de andere kant ook wel heel veel en misschien zelfs te veel (vaak niet onderbouwde) theorie die te pas en te onpas wordt ingezet. We verwachten dat er de ko-mende jaren, nog meer praktische (software)tools be-schikbaar komen. Fi nan cië le Psychologie vertrouwt op het individu en niet per se op de soms echt overgewaar-deerde ‘kennis skills’ van de professional. Wat nodig is, is een dieper begrip van de relationele aspecten van geld om zo een meer holistisch en systematisch overzicht van de klant en zijn of haar fi nan cië le gedrag te creëren. Holistisch betekent in deze familie, relatie, dynamiek werkplek, omgeving, carrière, sociaaleco no mische con-text en culturele invloeden. De tools uit de Fi nan cië le Psychologie geven de fi nan cië le professional handvatten voor de praktijk.10 In de VS en Australië is men echt in snel tempo drukdoende om aspecten uit de Fi nan cië le Psychologie in de opleiding en dagelijkse praktijk van Fi nan cië le Planning nog verder te integreren. De inter-venties die nu zijn en worden ontwikkeld zijn afgestemd op de dagelijkse fi nan cië le praktijk. (Financial Psychology Institute Europe/Instituut voor Fi nan cië le Psychologie).11 Zie het als een huwelijk tussen interventies uit meer dan 100 jaar psychologie en research op het gebied van Behavioral Finance wat nog in de kinderschoenen staat. Een alles in één toolkit met daarin sjablonen voor een aanpak om met emoties om te gaan of een ‘one size fits all’ financieel type- of profileringssysteem die de klant de juiste fi nan cië le beslissingen kan laten maken, is echter een utopie. Ontwikkelingen gaan razendsnel, ook op ge-bied van Artificial Intelligence (AI) en FinTech, Wealth Tech en RegTech. 

Op het World Economic Forum in 2016 werd aangekon-digd dat de fi nan cië le professional (anno nu, want we zijn bijna) in 2020 geen bestaansrecht meer heeft. De financi-eel planner moest omschakelen naar een holistische aan-pak en zich focussen op: een gelijkwaardige planner- cliëntrelatie; feiten; cijfers; emotionele en psychologische aspecten van financiën. (Archuleta et al., 2016). Financieel planners moeten een beroep doen op het gehele brein van de cliënt, hiervoor is het belangrijk om te weten hoe het brein werkt. (Abbenes, 2018). Het onderbewuste en onbe-wuste zijn namelijk verantwoordelijk voor 90% van de be-slissingen. Vanuit Cognitieve wetenschappen, neuro-science, biologie, psychologie en sociologie zijn er talloze voorbeelden (al vanaf de tweede helft 20e eeuw) die be-grijpelijk inzicht in ons brein geven. Inclusief hoe wij be-slissingen nemen. Talloze studies laten ons zien dat alle beslissingen plaatsvinden in ons onderbewustzijn of dat we zelfs geheel niet bewust zijn van wat we doen. Onze sensorische organen ontvangen meer dan tien miljoen stukjes informatie en slechts 50 van deze stukjes kunnen bewust worden verwerkt. Het resterende gedeelte wordt door ons onderbewustzijn en deels ook onbewust verwerkt.12 Wat op zich logisch is, want we kunnen niet al-tijd moeten nadenken over alle processen in ons lichaam die continue plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan hoe we lopen, koffiedrinken tijdens het lezen van dit artikel en daarbij achteloos een stuk chocolade in onze mond stop-pen, maar ook hoe we ons werk doen en fi nan cië le beslis-singen nemen, wordt volledig gedicteerd door ons onder-bewustzijn. Ons brein en ons lichaam zijn gewoon super efficiënt. Soms maken mensen keuzes die zijn gebaseerd op wil le keu ri ge invloeden en tegen de eigen intenties in-druisen. Mensen zijn soms zo irrationeel dat zij vaak hun eigen belangen schaden, zichzelf kunnen saboteren.

Wat geld(t)?: Mind & Money!

Een klant is gecompliceerder dan je denkt, het zijn net mensen. Het is niet de bedoeling dat de fi nan cië le profes-sional een therapeut wordt. Dat is ook niet waar Financial Therapy en Financial Psychology voor staan! Fi nan cië le Psychologie en Therapy kunnen adviseurs wel ontzettend helpen. Als klanten bijvoorbeeld een testament of een be-paalde verzekering nodig hebben, kun je de klant motive-ren dit zelf in te zien, je bent voornamelijk facilitator. Een klant moet zelf het nut inzien en de behoefte ervaren en niet enkel en alleen in beweging komen omdat de advi-seur dit zegt.
Confronteren en overtuigen helpen niet, hoe meer je dat doet, hoe minder de klant bereid is om je advies op te vol-gen. Fi nan cië le Psychologie leert ons de werking van de fi-nan cië le besluitvorming kennen. Stel dat de klant twijfelt over het aangaan van een bepaalde belegging en jij bena-drukt één (misschien zelfs wel de enige en de juiste) optie dan zal de klant voor zichzelf redenen bedenken om juist niet die belegging te kiezen. Maar ook van belang zijn heel praktische aspecten, zoals bijvoorbeeld de in rich ting van het kantoor, maar ook kleur, creatie van sfeer en om-geving, maar ook omgaan met weerstand. Onderzoeken uit de Fi nan cië le Psychologie bevestigen dit. 

Geld in je gedachten, geldovertuigingen integreren in je proces

Om de psychologische aspecten van onze relatie met geld en ons geldgedrag te kunnen doorgronden, gaan we terug naar onze jeugd. Geldovertuigingen zijn onderliggende aannames en veronderstellingen aangaande geld die wij van onze ouders bewust en onbewust hebben meegekre-gen en wij hebben aangeleerd in onze jeugd. Deze geldovertuigingen sturen onbewust ons financieel gedrag aan (Klontz, Kahler, Klontz, 2008). De geldovertuigingen zijn vaak gebaseerd op (gedeeltelijk ware) ervaringen uit onze jeugd en worden in ons onderbewustzijn gecreëerd en opgeslagen. Deze opgeslagen scripts worden in je her-senen uitgevoerd zodra je met geld te maken hebt. Deze scripts identificeren, helpt verklaren waarom iemand meer de neiging heeft tot sparen, uitgeven of zelfs extre-me gedragingen zoals hoarding, compulsief shoppen en gokken. De geldovertuigingen zijn de katalysator voor het merendeel van onze fi nan cië le problemen. Inmiddels zijn er diverse studies op dit gebied die deze geldovertuigin-gen en hun gevolgen meer hebben uitgediept. In de plan-ner-klantrelatie kun je deze scripts identificeren met di-verse technieken bijvoorbeeld met vragen als:

 • Wat zijn de drie dingen die je moeder je heeft ge-leerd over geld?
 •  Wat zijn drie dingen die je vader je heeft geleerd over geld?
 • Wat is je gelukkigste herinnering aan geld?
 • Wat is je eerste herinnering aan geld, wat is de meest pijnlijke herinnering aan geld?

Zie je hier ook de relatie met Lifeplanning? Deze vragen brengen aan het licht dat de overtuigingen vaak van ge-neratie op generatie zijn doorgegeven. Zodra overtuigin-gen zijn geïdentificeerd, kunnen deze ontrafeld worden.14 Vanuit de Fi nan cië le Psychologie zijn er diverse interven-ties ontwikkeld die een fi nan cië le planner hierbij kan toepassen in het financieel planningsproces. Ook zijn er (met peer review) wetenschappelijk aangetoonde assessments ontwikkeld waarbij de geldovertuigingen eenvou-dig kunnen worden geïdentificeerd.
Financieel planners kunnen de tools en inzichten die Fi nan cië le Psychologie biedt, integreren in het proces van Fi nan cië le Planning. Naast het (h)erkennen en leren om-gaan met biases van zichzelf en van de klant, is het ook raadzaam om het bepalen van geldovertuigingen te inte-greren in het fi nan cië le planningsproces.

De gulden regels

Een goede klantrelatie betekent niet het reageren op hun strategieën maar luisteren naar wat de klant zegt en be-langrijker nog naar wat men niet zegt. De financieel plan-ner wijzigt zijn rol van algemeen kennisexpert naar een fi nan cië le facilitator met financieel inhoudelijke kennis en laat de klant de expert in het eigen leven zijn. Ons brein is ‘hard wired’, maar de evolutie heeft ons geleerd dat mensen flexibel zijn en kunnen veranderen uit zich-zelf. Enkel en alleen als de klant vanuit zichzelf zijn finan-cieel gedrag wil veranderen, zal verandering mogelijk zijn en belangrijker nog, ook stand kunnen houden.
Het dominante venster van kennis, de wijze waarop ie-mand zijn (fi nan cië le) wereld ervaart en informatie/ken-nis tot zich neemt, is niet door te focussen op rationeel nadenken, maar door herinneringen (al dan niet op waar-heid gebaseerd) en ervaringen in verbinding te brengen met emoties en het brein.
Als een financieel professional zijn/haar eigen brein kent en de eigen onderbewuste geldovertuigingen kan identi-ficeren, dan is deze in staat om klanten te helpen bij het bereiken van financial well-being.
Om met Aristoteles te besluiten: Het begin van alle ken-nis en wijsheid, is het kennen van jezelf.

Researchoverzicht & publicaties Anne Abbenes

 • Master the Money Mind, a Clinical Approach to Financial Planning, Financial Psychology the Recipe to Financial Health, 2018
 • Study of Money Behavior of Divorce Professionals 2016-2017
 • A Bad Penny Always Turns Up: a Study of Moneyscripts & Disastrous Divorce Settlements/Geld& Gedrag serie, 2017
 • Pleasing the Gatekeeper to Reach Financial Health Introducing Financial Psychology into the Financial Planning Process To Obtain Financial Well-being, 2018
 • Better Saved than Sorry for Having No Money, Application of Financial Psychology, Defining the Relationship With Money, 2019
 • Behave on money in the wild, a real life guide for financial professionals, 2017
 • When your Mind Met Money, 2016

Informatie: info@robertvanbeek.eu

Copy protected!
Contact
close slider

Heeft u vragen?

Mail ons op team@fpie.eu of stel uw vraag via het formulier. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.